Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Garantievoorwaarden

 

 

14.1 Met uitzondering van elektronische onderdelen komen voor garantie in aanmerking, verkochte en/of geleverde gebruikte voertuigdelen.

 

14.2 De koper kan slechts rechten ontlenen aan een garantie indien hij bewijst dat hij de zaak van A-team Automotive heeft gekocht. Dit bewijs kan geleverd worden door de koper door overlegging aan A-team Automotive van de desbetreffende koopovereenkomst c.q. factuur en indien toepasselijk de terzake opgemaakte garantiekaart. Indien het een zaak betreft die door A-team Automotive van een merk of kenteken voorzien is, kan de koper slechts rechten ontlenen aan een garantie indien bij een beroep op deze garantie het bedoelde merk of kenteken ongeschonden is.

 

14.3 Aanspraken van de koper uit hoofde van een garantie zijn niet overdraagbaar aan derden.

 

14.4 A-team Automotive garandeert de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de door haar geleverde zaken gedurende drie maanden na de aankoop. De koper heeft daarom het recht om bij gebleken ondeugdelijkheid gedurende drie maanden de geleverde zaak aan A-team Automotive aan te bieden ter vervanging of herstel, ter keuze van A-team Automotive, overeenkomstig artikel 7 van de toepasselijke Algemene Voorwaarden.

 

14.5 verbindt zich in geval voldaan is aan artikel 4 van deze Garantievoorwaarden en artikel 7 van de Algemene Voorwaarden, de ter vervanging/herstel aangeboden zaak binnen een redelijke termijn te herstellen of te vervangen door een vergelijkbare zaak, tenzij A-team Automotive hiertoe niet in staat is, in welk geval

A-team Automotive tot contante terugbetaling van het desbetreffende factuurbedrag zal overgaan.

 

14.6 De door de koper na herstel/vervanging ontvangen zaak komt opnieuw voor de basisgarantie in aanmerking. (Of tot de einddatum van de oorspronkelijke aanvullende garantie).

 

14.7 De koper kan geen aanspraak maken op een garantie:

a. indien de koper onjuiste of onvoldoende informatie heeft verstrekt met betrekking tot de merk en type aanduiding van het gekochte en/of het voertuig waarvoor het onderdeel bestemd is;

 

b. De garantieverplichting vervalt indien koper/opdrachtgever niet stipt aan zijn betalingsverplichtingen voldoet of heeft voldaan. Koper/opdrachtgever is niet gerechtigd de betaling te weigeren op grond van het feit dat AG haar garantieverplichtingen nog niet of niet ten volle is en/of zou zijn nagekomen.

 

c. De aanspraken op garanties vervallen tevens indien derden zonder schriftelijke toestemming (afgegeven na vooraf door koper/opdrachtgever aangekondigde prijsopgave) van AG werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door AG verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan.

 

d. Uitgesloten van garantie zijn:

• gebreken in materialen of onderdelen die door koper/opdrachtgever zijn voorgeschreven of ter beschikking

zijn gesteld;

• gebreken die het gevolg zijn van door koper/opdrachtgever ter beschikking gestelde ontwerpen, tekeningen,

constructies of werkwijzen, dan wel door koper/opdrachtgever gegeven adviezen;

• gebreken in ingebouwde elektronische componenten;

• _gebreken in brandstof systemen als tank en aanvullende componenten niet gespoeld c.q. vernieuwd worden. De garantie

strekt zich tevens niet uit tot herstel van motorgebreken die zijn ontstaan ten gevolge van het gebruik van brandstoffen waarvoor de motor (blijkens de fabrieksvoorschriften over voorgeschreven brandstofgebruik) niet geschikt is of waarvoor de motor door AG niet geschikt is gemaakt;

• ook motorschade ontstaan door falen en/of onjuist gebruik van de elektronische componenten en/of van het

elektronische randgebeuren is van garantie uitgesloten, net als gebreken aan zaken die geen materiaal- en/of constructiefouten zijn (zoals bijvoorbeeld gebreken als gevolg van normale slijtage, in- en uitwendige vervuiling, roest en verfschade, transport, bevriezing, oververhitting, overbelasting en/of het laten vallen van het product);

• indien bij inbouw gebruik is gemaakt van onderdelen anders dan voorgeschreven door de fabrikant

• indien bij inbouw gebruik is gemaakt van niet originele onderdelen

• indien de gekochte zaak is ingebouwd in een voertuig waarvoor het niet oorspronkelijk bedoeld is.

• indien de gekocht zaak is ingebouwd in een sportwagen of een getuned voertuig.

• ontstane defecten die het gevolg zijn van: opzet, nalaten van normaal of voorgeschreven onderhoud, onjuiste

inbouw/aansluiting/uitgevoerde veranderingen door derden, slechte behandeling, verkeerd (dan wel ander dan het voorziene normale) gebruik zijn eveneens uitgesloten van garantie;

• _evenmin bestaat er aanspraak op garantie ter zake van defecten die ontstaan ten gevolge van bij de zaak behorende,

doch niet door AG gecontroleerde appendages, alsmede ter zake van defecten en schade die ontstaan door deelname van en voertuig aan wedstrijden of snelheidsproeven.

 

e. De oorspronkelijke garantietermijn wordt bij vervanging niet verlengd.

 

14.8 Garantie op motoren en of versnellingsbakken is alleen van toepassing, indien aantoonbaar olie en of getande riem en of filters zijn vernieuwd.

 

14.9 Er wordt geen garantie gegeven op werkzaamheden en of onderdelen die betrekking hebben op de inbouw.

 

14.10 indien gehandeld is in strijd met enig andere bepaling uit de toepasselijke Algemene Voorwaarden of Garantievoorwaarden, voor zover deze op straffe van verval van rechten zijn voorgeschreven.

 

14.11 De koper kan aan een garantie geen recht ontlenen op schadevergoeding van welke aard dan ook, behoudens voor zover A-team Automotive op grond van de wet of de toepasselijke Algemene Voorwaarden daartoe gehouden is.

 

14.12 heeft het recht van deze Garantievoorwaarden af te wijken, indien vóór het sluiten van de koopovereenkomst de koper uitdrukkelijk daarop is gewezen en de afwijkende bepalingen schriftelijk tussen

A-team Automotive en de koper zijn vastgelegd.

Certificeringen & Partners

Wij zijn lid van de volgende organisaties:
Stiba
ARN
KZD
RDW
Erkend Duurzaam
Realisatie: iBuro