Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

ALGEMEEN

 

1.1 Door onze internetsite te gebruiken en uw bestelling op te geven, geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de leverings- en betalingsvoorwaarden van A-team Automotive. Hierdoor zijn onderstaande leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing en treden alle andere rechten en/of plichten in werking zoals die vermeld staan op de website. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens op aanvraag verkrijgbaar bij:

 

A-team Automotive

Volkelstraat 13

3045 PX Rotterdam

Tel: 010 – 46 11 422

Fax: 010 – 41 83 465

Mobiel: 06 – 410 656 74

E-mail: verkoop@ateamautomotive.nl

 

Kvk nummer: 63082829

BTW nr.: NL855084339B01

 

 

TOEPASSELIJKHEID

 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle met A-team Automotive aangegane overeenkomsten. Deze Algemene Voorwaarden kunnen door A-team Automotive naar behoefte gewijzigd of aangevuld worden. Aanvullende Voorwaarden kunnen van toepassing zijn op bepaalde aanbiedingen, producten of diensten.

 

2.2 Verwijzing door de koper naar zijn Algemene Voorwaarden is niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk door

A-team Automotive mee is ingestemd.

 

2.3 Onder Koper wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite alsmede elke rechtspersoon of natuurlijk persoon die met A-team Automotive een contractuele relatie van welke aard dan ook aangaat. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.

 

2.4 Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden. Overeengekomen afwijkingen raken de gelding van de overige voorwaarden niet en gelden nimmer voor meer dan één transactie.

 

2.5 A-team Automotive heeft het recht deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

 

 

OFFERTES

 

2.6 Al onze offertes dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële koper tot het doen van een aanbod. Zij binden ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order geldt als aanbod, welke eerst na schriftelijke bevestiging onzerzijds (de zogenaamde orderbevestiging) geacht wordt door ons te zijn aanvaard.

 

2.7 Van, de door ons gedane offertes, maken deel uit- met name ook wat betreft het in het vorige lid bepaalde -: ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op onze offertes betrekking hebben. Dit alles blijft, evenals door ons in dit verband gemaakte gereedschappen, ons eigendom, moet op ons verzoek aan ons worden teruggegeven en mag zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd en/of aan derden worden afgegeven. Tevens behouden wij ons alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor. Indien de order waarop onze offerte

 

betrekking heeft niet binnen 3 maanden na de dag waarop wij onze offerte deden bij ons is geplaatst, kunnen wij de kosten die voor ons aan het doen van onze offerte verbonden waren, daaronder tevens begrepen de kosten van het maken van de in het vorige lid bedoelde gereedschappen, aan de koper in rekening brengen.

 

TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 

3.1 De opgave van de prijs en het doen van een aanbieding dient te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de

potentiële koper tot het doen van een bestelling. A-team Automotive is op geen enkele wijze aan deze bestelling gebonden en kan dan ook niet leiden tot enig recht op aansprakelijkheid namens koper.

 

3.2 De totstandkoming van de overeenkomst is slechts aanvaard: - als het artikel op voorraad is. - de koper precies

heeft aangegeven welk product hij/zij wil ontvangen. – _(indien het gaat om een online aankoop) de koper de

gegevens heeft ingevoerd op de internetsite en het desbetreffende bestelformulier via elektronische weg aan

A-team Automotive heeft verzonden of de koper het bestelformulier met alle relevante gegevens per fax heeft verzonden. - de koper de bestelling heeft betaald op de daartoe door A-team Automotive aangegeven wijze.

 

3.3 Koper en A-team Automotive komen uitdrukkelijke overeen dat door gebruik te maken van elektronische

communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra is voldaan aan de voorwaarden in artikel 3.1 en 3.2.

 

3.4 Door de elektronische communicatie ontbreekt een handtekening. Koper en A-team Automotive komen overeen dat het ontbreken van een gewone handtekening niet af doet aan de verbindende kracht van de totstandkoming van de overeenkomst.

 

3.5 Alle foto's, tekeningen en afbeeldingen worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven en alle informatie zowel

mondeling als schriftelijk wordt naar eer en geweten gedaan. A-team Automotive garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of afbeeldingen in overeenstemming zijn. In beginsel kunnen

geconstateerde afwijkingen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

 

PRIJZEN

 

4.1 Alle prijzen op de website zijn in Euro en is de marge regeling van toepassing.

 

4.2 De geldigheidsduur van aanbiedingen is zoals vermeld staat op de website en/of zolang de voorraad strekt.

 

4.3 De kosten van bezorgen zijn niet inbegrepen in de prijs. Voor het verzendklaar maken, controleren, transporteren en bezorgen van de bestelling wordt een aandeel in de kosten bij de prijs van de bestelling opgeteld. Dit aandeel in de verzendkosten is afhankelijk van land van levering en wordt vermeld in het bestelproces.

 

BETALING

 

5.1 ->Tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, dient betaling van de totale

overeengekomen prijs zonder verrekening, inhouding of opschorting door de wederpartij voor levering te hebben

plaatsgevonden, dan wel contant bij aflevering. Onder aflevering wordt mede verstaan het verrichten van werkzaamheden.

->Statiegeld is onderdeel van de factuur en dient derhalve ten allen tijde betaald te worden.

 

5.2 Betaling op rekening is alleen mogelijk indien de klant wordt geaccepteerd door onze kredietverzekeraar. Het openstaande bedrag mag nooit hoger zijn dan het geaccepteerde bedrag door onze kredietverzekeraar voor betreffende klant.

 

5.3 Indien kredietmaatschappij het ingestelde krediet voor betreffende klant intrekt vervallen alle eerder gemaakte afspraken en moet het op dat moment openstaande bedrag per omgaande worden betaald. Vervolgorders worden alleen verzonden indien vooraf wordt betaald.

 

5.4 Standaard betalingstermijn, indien voldaan is aan artikel 5.1, is 14 dagen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de afgesproken betalingstermijn zal er een leveringsstop plaatsvinden, tot het moment dat de facturen met overschreden betalingstermijn betaald zijn.

Bij aankopen of bij opdrachten op rekening dient de betaling uiterlijk veertien dagen na factuurdatum te zijn ontvangen op een door A-team Automotive te bepalen bankrekening, zonder enige korting of beroep op verrekening of opschorting.

 

5.5 Koper/opdrachtgever dient op eerste verzoek, waartoe A-team Automotive te allen tijde is gerechtigd, een

vooruitbetaling of aanbetaling te verrichten, dan wel een door verkoper/reparateur verlangde zekerheid voor de

juiste nakoming van zijn verplichtingen te stellen op een door A-team Automotive te bepalen wijze.

 

5.6 Indien de koper/opdrachtgever de totale overeengekomen prijs niet of niet tijdig heeft voldaan, is hij zonder

ingebrekestelling in verzuim. Onverminderd de A-team Automotive verder toekomende rechten, is A-team Automotive in een dergelijk geval gerechtigd over het achterstallige bedrag de wettelijke rente voor handelstransacties, vermeerderd met 2% op jaarbasis, in rekening te brengen, per dag vanaf de betreffende vervaldag. Deze verhoging van het

verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde, waaronder door ons uitstel van betaling is verleend,

zonder dat daarmee de verplichting tot betaling per het overeengekomen tijdstip komt te vervallen.

 

5.7 Indien A-team Automotive genoodzaakt is een vordering ter incasso uit handen te geven, komen, afgezien van hem

Verdere toekomende aanspraken op schadevergoeding, alle daaronder vallende kosten, zowel de gerechtelijke

als de buitengerechtelijke, welke laatste minimaal op 15% van het achterstallige bedrag met een minimum van

€ 114,- gesteld worden, voor rekening van de wederpartij.

 

5.8 De schulden van de opdrachtgevers c.q. kopers aan A-team Automotive worden beschouwd als brengschulden.

 

5.9 Betaling door de opdrachtgever c.q. koper dient te geschieden in “Euro’s”, tenzij uitdrukkelijk anders wordt

overeengekomen. U dient het bedrag bij het in ontvangst nemen van de artikelen direct met DHL af te rekenen.

 

5.2 In geval van niet betalen van de bestelling door koper binnen twee weken nadat de bestelling is opgegeven, is

A-team Automotive bevoegd de nog tot stand te komen overeenkomst als niet bindend te beschouwen en indien nodig met onmiddellijke ingang ontbindend te verklaren.

 

AFLEVERING

 

6.1. Zaken worden geleverd ter vestigingsplaats van AG, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk een andere plaats van

aflevering zijn overeengekomen. Indien transport van zaken wordt overeengekomen, wordt de wijze van transport

door A-team Automotive bepaald. Zaken reizen steeds voor risico van koper/opdrachtgever, ongeacht of het transport al of niet franco geschiedt en ongeacht of dit van of naar A-team Automotive plaatsvindt.

Verzekering kan plaatsvinden op verzoek en voor rekening van koper/opdrachtgever.

Bepalingen, opgenomen in de condities van vervoerders van producten, kunnen geen afbreuk doen aan het in dit lid genoemde.

 

6.2. Indien de koper/opdrachtgever weigert de hem door A-team Automotive aangeboden zaken in ontvangst te nemen binnen drie dagen vanaf het tijdstip dat koper/opdrachtgever is medegedeeld dat deze voor aflevering gereed staan, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten (o.a. vracht- en opslagkosten volgens het in A-team Automotive of plaatselijk geldend tarief) voor rekening van de koper/opdrachtgever. Ook komen de zaken vanaf dat moment voor rekening en risico van koper/opdrachtgever.

 

6.3. Het risico van door A-team Automotive ter uitvoering van werkzaamheden of anderszins onder zijn beheer aanvaarde zaken blijft, behoudens opzet of grove onachtzaamheid van AG, bij koper/opdrachtgever.

 

6.4. Aflevering van ruilzaken

a. De door A-team Automotive aan koper/opdrachtgever verkochte ruilzaken worden op gestandaardiseerde wijze verpakt. De verpakkingen worden koper/opdrachtgever in bruikleen gegeven. Verpakkingen blijven eigendom van AG.

Koper/opdrachtgever dient de verpakkingen ongeschonden aan A-team Automotive te retourneren. Op verpakkingsmiddelen wordt statiegeld in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen. Indien koper niet binnen 3 maanden na aankoop van de ruil zaak de verpakkingsmiddelen heeft ingeleverd, is A-team Automotive niet langer verplicht het verpakkings-/statiegeld te retourneren. Dit laat de plicht van koper/opdrachtgever om de verpakking te

retourneren onverlet.

 

b. Bij aankoop van een ruilzaak wordt bij koper/opdrachtgever statiegeld in rekening gebracht, tenzij anders

overeengekomen. Indien koper/opdrachtgever de in te ruilen oude zaak niet binnen 6 maanden na aankoop van

de ruilzaak heeft ingeleverd A-team Automotive en/of niet in gemonteerde staat en/of niet veilig/niet volledig koelvloeistof-, olievrij verpakt heeft ingeleverd, is niet langer verplicht het aan koper/opdrachtgever in rekening gebrachte statiegeld te retourneren. Dit laat de plicht van koper/opdrachtgever om de oude zaak te retourneren onverlet.

 

c. Het in rekening gebrachte statiegeld is slechts een symbolisch bedrag. In die gevallen dat de werkelijke

waarde van de oude zaak hoger is als het statiegeld kan een na-berekening plaatsvinden.

 

 

d. Ruilzaken worden slechts verkocht tegen inlevering van de oude zaak. De oude zaak dient van hetzelfde

merk, bouwtype en samen gesteldheid te zijn en mag niet gebroken, gescheurd, gelast of op andere wijze

beschadigd of incompleet zijn. De vitale onderdelen (bij een motor zijn dat blok, kop, krukas en nokkenas) dienen

op normale wijze te reviseren te zijn. Voldoet de ingeleverde zaak niet, dan komen de hogere kosten ten laste

van de koper/opdrachtgever en zal er een na-berekening plaatsvinden.

 

e. Ruilzaken kunnen geleverd worden met afwijkend oliecarter en/of klepdeksel. In die gevallen dient de

koper/opdrachtgever voor eigen rekening, betreffende delen over te zetten van de oude zaak, na grondige

inspectie en reiniging.

 

f. A-team Automotive. behoudt zich het recht om ruilzaken aan te passen aan eigen specificaties, indien dit een positieve invloed heeft op de kwaliteit van de ruil zaak. Een voorbeeld hiervan kan zijn dat wij in een aantal gevallen

motoren niet uitvoeren met balansassen.

 

g. Uit milieu- en veiligheidsoverwegingen dient koper/opdrachtgever op eigen kosten de in te leveren oude

zaken veilig en volledig koelvloeistofvrij en olievrij te verpakken. Koper/opdrachtgever is aansprakelijk voor alle

schade van A-team Automotive en/of van derden voortvloeiend uit het niet juist aanleveren van de in te leveren oude zaken. Koper/opdrachtgever vrijwaart A-team Automotive ter zake.

 

h. Verkoop met inkoop. Indien bij verkoop van een nieuwe zaak tegen inkoop van een gebruikte zaak de koper

in afwachting van de levering van de nieuwe zaak de oude zaak blijft gebruiken, wordt laatstgenoemde zaak eerst

eigendom van A-team Automotive nadat de feitelijke levering daarvan aan A-team Automotive heeft plaatsgevonden. Zolang de koper de zaak blijft gebruiken komt deze geheel voor zijn rekening en risico.

 

6.5. Levering door ons geschiedt steeds “af werkplaats AG” (Rotterdam, Nederland) (EXW) en volgens de meest recente versie van de ICC Incoterms

 

6.6 Als leveringsmoment geldt de datum van levering van zaken of van de verrichte werkzaamheden zoals

vermeld in de door partijen gesloten overeenkomst, of zoveel eerder of later als partijen nader zijn

overeengekomen. Vervroegde aflevering is te allen tijde toegestaan.

 

6.7 Indien geen datum van levering is overeengekomen, zal A-team Automotive de koper/opdrachtgever tijdig van tevoren schriftelijk mededelen wanneer de zaken ter vestigingsplaats van A-team Automotive voor de koper/opdrachtgever gereed zullen staan, dan wel wanneer zij ter overeengekomen plaats zullen worden afgeleverd.

 

6.8 Leveringstijden, al dan niet uitdrukkelijk vermeld, gelden slechts bij benadering en hebben nimmer als fatale

termijn te gelden. Niet-tijdige levering door A-team Automotive kan dan ook nimmer een geldige reden voor de

koper/opdrachtgever opleveren de overeenkomst met A-team Automotive te ontbinden, tenzij er sprake is van een

uitdrukkelijk overeengekomen leveringstermijn en deze termijn met meer dan 60% is overschreden. Ook na

verloop van deze verlengde termijn dient A-team Automotive eerst schriftelijk door de koper/opdrachtgever in gebreke te worden gesteld, waarbij A-team Automotive een termijn van ten minste een maand voor de nakoming wordt gegeven, alvorens A-team Automotive ter zake in verzuim kan geraken.

 

ONTBINDING

 

7.1 Indien de koper/opdrachtgever na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, gedurende 14 dagen nalatig blijft in

de nakoming van zijn verplichtingen jegens AG, zal de overeenkomst van rechtswege zonder rechterlijke

tussenkomst ontbonden zijn, tenzij A-team Automotive uitvoering van de overeenkomst verlangt. Het voorgaande geldt onverminderd het bepaalde in artikel 8 lid 4 van deze voorwaarden.

 

7.2 Indien de koper/opdrachtgever toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen

jegens A-team Automotive en de overeenkomst deswege is ontbonden, verbeurt de koper/opdrachtgever ten behoeve van een zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terstond opeisbare boete van 15% van de overeengekomen som. A-team Automotive Dit onverminderd het recht van A-team Automotive om in plaats hiervan volledige schadevergoeding en vergoeding van kosten van verhaal (de kosten als vermeld in artikel 8 lid 4 daaronder begrepen) te verlangen.

 

7.3 Indien A-team Automotive op grond van lid 1 nakoming van de overeenkomst verlangt, zal koper/opdrachtgever ten behoeve van A-team Automotive na afloop van de in lid 1 genoemde termijn van 14 dagen voor elke sedertdien verstreken dag tot aan de dag van nakoming een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd zijn van 3‰ van de

overeengekomen koopsom. Dit onverminderd het recht van A-team Automotive om in plaats hiervan volledige schadevergoeding en vergoeding van kosten van verhaal (de kosten als vermeld in artikel 8 lid 4 daaronder begrepen) te verlangen.

 

7.4 Onverminderd het in dit artikel bepaalde is A-team Automotive bevoegd zonder ingebrekestelling of rechterlijke

Tussenkomst en onverminderd hem verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met

onmiddellijke ingang te ontbinden of op te schorten, indien de koper/opdrachtgever overlijdt, surseance van

betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet of indien zijn faillissement wordt of is aangevraagd dan wel

is uitgesproken. In deze gevallen is iedere vordering van A-team Automotive op koper/opdrachtgever direct en geheel

opeisbaar, zonder dat A-team Automotive tot schadevergoeding en/of garantie is gehouden.

In alle gevallen waarin de koper/opdrachtgever kennis draagt van feiten en/of omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat hij zijn verplichtingen jegens A-team Automotive niet zal (kunnen) nakomen, is hij verplicht

A-team Automotive terstond hiervan in kennis te stellen.

 

AANSPRAKELIJKHEID

 

8.1 A-team Automotive is jegens koper/opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en

rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van A-team Automotive in de uitvoering van zijn verplichtingen van de overeenkomst tussen hem en de koper/opdrachtgever. Iedere vorm van gevolgschade of

indirecte schade is van vergoeding uitgesloten. Hieronder wordt onder meer verstaan: bedrijfsschade,

vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde

winst, of geleden verlies, schade in verband met kosten voor afslepen of van vervangend vervoer of huur- en

leasekosten, schade wegens extra transportkosten, schade aan (goederen van) derden, ladingschade, schade

vanwege schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of

vanwege de koper/opdrachtgever verstrekte gegevens, of beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van

door koper/opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschap en

andere zaken, alsmede persoonlijke of immateriële schade.

 

8.2 Voor zover A-team Automotive uit hoofde van het hiervoor in lid 1 bepaalde gehouden is schade te vergoeden betreft het uitsluitend die schade waartegen hij verzekerd is althans redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, met dien verstande dat nimmer een hoger dan het maximaal verzekerde of redelijkerwijs te verzekeren bedrag voor vergoeding in aanmerking komt. Met het hier bepaalde wordt beoogd een schadeplafond vast te leggen.

 

8.3 Met betrekking tot de staat van de door A-team Automotive geleverde werkzaamheden en/of zaken strekt zijn

aansprakelijkheid jegens de koper/opdrachtgever niet verder uit dan is omschreven in de garantievoorwaarden,

zoals bepaald in artikel 14. Koper/opdrachtgever komt niet de rechten toe die de wet de koper/opdrachtgever niet

handelend bij de uitoefening van beroep of bedrijf uit dien hoofde geeft, zoals het recht ingevolge boek 7 BW dat

de zaak bij aflevering aan de overeenkomst beantwoordt.

 

8.4 Iedere andere vordering van schadevergoeding, uit welke hoofde ook, is uitgesloten.

 

8.5 Koper/opdrachtgever vrijwaart A-team Automotive tegen alle aanspraken van derden, tenzij A-team Automotive volgens dit artikel aansprakelijk is.

 

8.6 Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot leveringen van zaken binnen het vasteland van Europa. Iedere

vordering van schadevergoeding in verband met een (door)levering naar een niet Europees land of een overzees

gebied van een Europees land, is uitgesloten

 

OVERMACHT

 

9.1 In geval blijkt dat de uitvoering van een overeenkomst voor A-team Automotive ten gevolge van overmacht bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is hij gerechtigd de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, onder mededeling aan koper/opdrachtgever van de omstandigheden welke

de verdere uitvoering bezwaarlijk of onmogelijk maken.

 

9.2 Onder overmacht in de zin van deze voorwaarden wordt onder meer, derhalve niet uitputtend, verstaan:

• oorlog of een daarop gelijkende situatie, oproer, sabotage;

• brand, blikseminslag, explosie, uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen;

• storing in de energievoorziening, fabrieks- of bedrijfsstoring van welke aard dan ook;

• boycot, bedrijfsbezetting, blokkade voor zover uitgevoerd door anderen dan bij A-team Automotive in

dienst zijnde werknemers;

• transportbelemmeringen, vorstverlet, in- en uitvoerverboden;

• niet toerekenbare tekortkoming(en) van derden, door A-team Automotive ten behoeve van de uitvoering

van de overeenkomst ingeschakeld;

• alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege;

epidemieën;

 

9.3 Indien zich aan de kant van A-team Automotive een overmacht situatie voordoet, stelt hij de koper/opdrachtgever zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte, onder de mededeling of levering nog mogelijk is en zo ja, binnen welke termijn.

• diefstal, verduistering of beschadiging van zaken uit magazijn, werkplaats of ander bedrijfsterrein van A-team Automotive, dan wel tijdens transport;

• _alsmede elke (andere) omstandigheid waardoor de normale gang in het bedrijf van A-team Automotive

wordt belemmerd, ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet van A-team Automotive kan worden verlangd. Het in dit lid bepaalde geldt eveneens indien deze omstandigheden leveranciers van

A-team Automotive en andere door hem ingeschakelde derden betreffen.

 

9.4 Indien levering ten gevolge van overmacht niet blijvend onmogelijk is geworden, maar niet alsnog binnen een

termijn van 3 maanden na de overeengekomen leverdatum kan plaatsvinden, zijn beide partijen bevoegd de

overeenkomst te ontbinden door daarvan aan de andere partij schriftelijk mededeling te doen, zonder dat de ene

partij tegenover de andere partij aanspraak heeft op schadevergoeding. Een zodanige mededeling zal moeten

geschieden binnen 1 week na de (ontvangst van de) mededeling als hiervoor in lid 3 genoemd.

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

10.1 A-team Automotive behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan koper/opdrachtgever afgeleverde zaken, totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien A-team Automotive in het kader van de verkoop ten behoeve van koper/opdrachtgever door deze te vergoeden werkzaamheden heeft verricht, geldt voornoemde

voorbehouden eigendom totdat koper/opdrachtgever ook zijn daarop betrekking hebbende vordering geheel heeft

voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die A-team Automotive jegens de

koper/opdrachtgever mocht verkrijgen wegens dienst tekortschieten in één of meer van zijn verplichtingen jegens

A-team Automotive. De overgang van de risico`s zal echter onder alle omstandigheden op koper/opdrachtgever overgaan zodra de zaak of zaken door A-team Automotive aan koper/opdrachtgever geleverd zijn.

 

10.2 Zolang de zaak niet in eigendom op koper/opdrachtgever is overgegaan, is koper/opdrachtgever verplicht de

eventueel wettelijk voorgeschreven verzekeringen met betrekking tot het gebruik van de zaak alsmede een

verzekering tegen geheel of gedeeltelijk verlies (cascodekking) af te sluiten. Koper/opdrachtgever is voorts

verplicht de geleverde zaak voor zijn rekening te doen onderhouden.

 

10.3. A-team Automotive zal tot generlei vrijwaring van koper/opdrachtgever voor diens aansprakelijkheid als houder van de zaak gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart koper/opdrachtgever A-team Automotive voor aanspraken die derden op A-team Automotive zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

 

10.4. Het eigendom van de geleverde zaken is door A-team Automotive gereserveerd, als waarborg voor alle verplichtingen van koper/opdrachtgever en/of haar dochterondernemingen aan A-team Automotive tot het moment dat koper/opdrachtgever aan al haar verplichtingen heeft voldaan.

10.5. Indien zaken die nog eigendom zijn van A-team Automotive maar mede-eigendom zijn van een/meerdere leverancier(s) doordat er inmiddels aanpassingen/bewerkingen aan zijn uitgevoerd, blijven gezamenlijk eigendom van

betreffende leveranciers, met uitsluiting van klanten/afnemers. De verhouding van eigendomsrechten wordt

verdeeld naar verhouding van de geleverde factuurwaarde per leverancier tot de totale factuurwaarde van de

gezamenlijke leveranciers.

 

10.6 Koper/opdrachtgever wijst, per direct, alle vorderingen verkregen uit verkopen van door A-team Automotive

gereserveerde zaken op huidige en toekomstige leveringen van zaken met alle bijkomende rechten, toe aan

A-team Automotive om eigendomsvoorbehoud voor A-team Automotive veilig te stellen.

 

10.7 Indien een door A-team Automotive geleverde zaak, waarvan A-team Automotive een eigendomsvoorbehoud heeft, wordt ingevoerd in een andere lidstaat van de Europese Unie, beheerst het recht van die lidstaat het

eigendomsvoorbehoud, indien dat recht ter zake daarvan voor A-team Automotive gunstiger bepalingen bevat.

 

10.8 Zolang er op de door A-team Automotive geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren; meer in het bijzonder is het aan de wederpartij niet

toegestaan om in voornoemde omstandigheden de zaken in het kader van enige financiering te bezwaren.

 

10.9. De wederpartij moet A-team Automotive onmiddellijk mededelingen doen van aanspraken of pogingen daartoe van deren om zaken waarop A-team Automotive enig of mede-eigendomsrechten kan doen gelden, in hun macht te krijgen.

10.10 De wederpartij verleent A-team Automotive reeds nu het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van A-team Automotive zich bevinden om de eigendomsrechten te kunnen uitoefenen.

 

10.11. De wederpartij is verplicht de zaken van A-team Automotive met de nodige zorgvuldigheid, afgescheiden en als duidelijk herkenbaar eigendom van A-team Automotive te bewaren.

 

10.12 De wederpartij heeft de verplichting om er zorg voor te dragen dat de zaken van AG, onder meer met het

oog op de kwaliteitsborgingcriteria en traceerbaarheid van goederen in de productieketen, niet worden vermengd

met andere zaken. Ingeval van vermenging wordt A-team Automotive vermoed mede-eigenaar van de vermengde voorraad zaken te zijn, zulks voor de factuurwaarde van de oorspronkelijk door A-team Automotive geleverde zaken.

 

10.13 In geval van bewerking of verwerking van de zaken door of namens dan wel bij de wederpartij, wordt dat

geacht te zijn gedaan (mede) in opdracht van A-team Automotive en verkrijgt A-team Automotive het mede-eigendomsrecht in de nieuwe ontstane zaken, zulks voor de factuurwaarde van de oorspronkelijk door A-team Automotive geleverde zaken.

 

10.14 Indien A-team Automotive geen beroep kan doen op haar (mede)eigendomsrechten omdat de zaken zijn vermengd, verwerkt of nagetrokken, is de wederpartij verplicht de daardoor nieuw ontstane zaken op eerste verzoek aan

A-team Automotive te verpanden.

 

10.15 A-team Automotive is ook dan gerechtigd om de goederen waarop zij een eigendomsvoorbehoud heeft terug te halen, wanneer zich omstandigheden voordoen, waaruit A-team Automotive redelijkerwijs kan afleiden dat er gevaar bestaat dat de zaken niet (tijdig) betaald zullen worden, zelfs wanneer de betaling nog niet opeisbaar is.

 

PRIVACY

 

De persoonsgegevens van koper/opdrachtgever die worden vermeld op de orderbevestiging worden

door verkoper/reparateur verwerkt, mogelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan AG de overeenkomst uitvoeren en zijn garantieverplichtingen jegens de koper/opdrachtgever nakomen, koper/opdrachtgever een optimale service geven, hem tijdig voorzien van actuele auto-informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden ten behoeve van direct marketing activiteiten voor voertuigen. Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten behoeve van direct mailing activiteiten wordt het eventueel door de koper/opdrachtgever bij AG aan te tekenen verzet gehonoreerd.

 

GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

 

12.1 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit de overeenkomst gesloten met A-team Automotive worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen.

 

12.2 Op alle rechtsbetrekkingen tussen koper en A-team Automotive BV is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

GARANTIE

 

13.1 A-team Automotive hanteert een basisgarantie van 3 maanden.

 

GARANTIEVOORWAARDEN

 

14.1 Met uitzondering van elektronische onderdelen komen voor garantie in aanmerking, verkochte en/of geleverde gebruikte voertuigdelen.

 

14.2 De koper kan slechts rechten ontlenen aan een garantie indien hij bewijst dat hij de zaak van A-team Automotive heeft gekocht. Dit bewijs kan geleverd worden door de koper door overlegging aan A-team Automotive van de desbetreffende koopovereenkomst c.q. factuur en indien toepasselijk de terzake opgemaakte garantiekaart. Indien het een zaak betreft die door A-team Automotive van een merk of kenteken voorzien is, kan de koper slechts rechten ontlenen aan een garantie indien bij een beroep op deze garantie het bedoelde merk of kenteken ongeschonden is.

 

14.3 Aanspraken van de koper uit hoofde van een garantie zijn niet overdraagbaar aan derden.

 

14.4 A-team Automotive garandeert de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de door haar geleverde zaken gedurende drie maanden na de aankoop. De koper heeft daarom het recht om bij gebleken ondeugdelijkheid gedurende drie maanden de geleverde zaak aan A-team Automotive aan te bieden ter vervanging of herstel, ter keuze van A-team Automotive, overeenkomstig artikel 7 van de toepasselijke Algemene Voorwaarden.

 

14.5 verbindt zich in geval voldaan is aan artikel 4 van deze Garantievoorwaarden en artikel 7 van de Algemene Voorwaarden, de ter vervanging/herstel aangeboden zaak binnen een redelijke termijn te herstellen of te vervangen door een vergelijkbare zaak, tenzij A-team Automotive hiertoe niet in staat is, in welk geval

A-team Automotive tot contante terugbetaling van het desbetreffende factuurbedrag zal overgaan.

 

14.6 De door de koper na herstel/vervanging ontvangen zaak komt opnieuw voor de basisgarantie in aanmerking. (Of tot de einddatum van de oorspronkelijke aanvullende garantie).

 

14.7 De koper kan geen aanspraak maken op een garantie:

a. indien de koper onjuiste of onvoldoende informatie heeft verstrekt met betrekking tot de merk en type aanduiding van het gekochte en/of het voertuig waarvoor het onderdeel bestemd is;

 

b. De garantieverplichting vervalt indien koper/opdrachtgever niet stipt aan zijn betalingsverplichtingen voldoet of heeft voldaan. Koper/opdrachtgever is niet gerechtigd de betaling te weigeren op grond van het feit dat AG haar garantieverplichtingen nog niet of niet ten volle is en/of zou zijn nagekomen.

 

c. De aanspraken op garanties vervallen tevens indien derden zonder schriftelijke toestemming (afgegeven na vooraf door koper/opdrachtgever aangekondigde prijsopgave) van AG werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door AG verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan.

 

d. Uitgesloten van garantie zijn:

• gebreken in materialen of onderdelen die door koper/opdrachtgever zijn voorgeschreven of ter beschikking

zijn gesteld;

• gebreken die het gevolg zijn van door koper/opdrachtgever ter beschikking gestelde ontwerpen, tekeningen,

constructies of werkwijzen, dan wel door koper/opdrachtgever gegeven adviezen;

• gebreken in ingebouwde elektronische componenten;

• _gebreken in brandstof systemen als tank en aanvullende componenten niet gespoeld c.q. vernieuwd worden. De garantie

strekt zich tevens niet uit tot herstel van motorgebreken die zijn ontstaan ten gevolge van het gebruik van brandstoffen waarvoor de motor (blijkens de fabrieksvoorschriften over voorgeschreven brandstofgebruik) niet geschikt is of waarvoor de motor door AG niet geschikt is gemaakt;

• ook motorschade ontstaan door falen en/of onjuist gebruik van de elektronische componenten en/of van het

elektronische randgebeuren is van garantie uitgesloten, net als gebreken aan zaken die geen materiaal- en/of constructiefouten zijn (zoals bijvoorbeeld gebreken als gevolg van normale slijtage, in- en uitwendige vervuiling, roest en verfschade, transport, bevriezing, oververhitting, overbelasting en/of het laten vallen van het product);

• indien bij inbouw gebruik is gemaakt van onderdelen anders dan voorgeschreven door de fabrikant

• indien bij inbouw gebruik is gemaakt van niet originele onderdelen

• indien de gekochte zaak is ingebouwd in een voertuig waarvoor het niet oorspronkelijk bedoeld is.

• indien de gekocht zaak is ingebouwd in een sportwagen of een getuned voertuig.

• ontstane defecten die het gevolg zijn van: opzet, nalaten van normaal of voorgeschreven onderhoud, onjuiste

inbouw/aansluiting/uitgevoerde veranderingen door derden, slechte behandeling, verkeerd (dan wel ander dan het voorziene normale) gebruik zijn eveneens uitgesloten van garantie;

• _evenmin bestaat er aanspraak op garantie ter zake van defecten die ontstaan ten gevolge van bij de zaak behorende,

doch niet door AG gecontroleerde appendages, alsmede ter zake van defecten en schade die ontstaan door deelname van en voertuig aan wedstrijden of snelheidsproeven.

 

e. De oorspronkelijke garantietermijn wordt bij vervanging niet verlengd.

 

14.8 Garantie op motoren en of versnellingsbakken is alleen van toepassing, indien aantoonbaar olie en of getande riem en of filters zijn vernieuwd.

 

14.9 Er wordt geen garantie gegeven op werkzaamheden en of onderdelen die betrekking hebben op de inbouw.

 

14.10 indien gehandeld is in strijd met enig andere bepaling uit de toepasselijke Algemene Voorwaarden of Garantievoorwaarden, voor zover deze op straffe van verval van rechten zijn voorgeschreven.

 

14.11 De koper kan aan een garantie geen recht ontlenen op schadevergoeding van welke aard dan ook, behoudens voor zover A-team Automotive op grond van de wet of de toepasselijke Algemene Voorwaarden daartoe gehouden is.

 

14.12 heeft het recht van deze Garantievoorwaarden af te wijken, indien vóór het sluiten van de koopovereenkomst de koper uitdrukkelijk daarop is gewezen en de afwijkende bepalingen schriftelijk tussen

A-team Automotive en de koper zijn vastgelegd.

 

AANVULLENDE VOORWAARDEN

 

15.1 Bij verkoop van onderdelen zijn de Stiba Garantievoorwaarden en de Stiba Algemene Verkoop en

Leveringsvoorwaarden van toepassing. In afwijking van het vermelde in artikel 4 van de Stiba Garantievoorwaarden wordt een garantietermijn van drie maanden gehanteerd. Op verzoek worden Levering- en Garantievoorwaarden aan u toegestuurd.

 

15.4 Geleverde onderdelen waarvan achteraf blijkt dat ze niet nodig waren, kunnen binnen tien dagen worden

terugbezorgd, waarvoor 20% van het aankoopbedrog, met een minimum van vijfentwintig euro in rekening wordt

gebracht. Met uitzondering van speciaal voor u gedemonteerde onderdelen deze kunnen niet retour.

 

15.5 Indien er uitwendige schade is aan het onderdeel vervalt de garantie. Bij een retouronderdeel zal in dit geval

€ 500 voor een motor en € 200 voor een versnellingsbak worden gerekend. Voor de overige delen gelden andere tarieven. Deze zijn vrij opvraagbaar.

 

Internetvoorwaarden, Aanvaarding en bedenktijd:

 

15.5 Na het verstrijken van de zichttermijn van 7 werkdagen wordt de koopovereenkomst een feit.

 

15.6 Voor zover niet anders aangegeven, heeft u na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 7 werkdagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn te retourneren. Eventueel gedane betalingen zullen binnen 14 dagen worden geretourneerd. Inclusief de door hem betaalde kosten van toezending.

 

15.7 Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling als het product is gebruikt en of beschadigd of de bestelling geopend en/of niet in de originele verpakking wordt geretourneerd.

 

Met klachten en of tips kunt u terecht bij de verkoopafdeling.

 

A-team Automotive

 

Certificeringen & Partners

Wij zijn lid van de volgende organisaties:
Stiba
ARN
KZD
RDW
Erkend Duurzaam
Realisatie: iBuro